سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل

سیم افشان البرز 1x1.5 Alborz H07V-K Stranded Wire
قیمت فروش

570,000 ریال

570,000 ریال

سیم رانژه قلع اندود رویان 0.6 Royan J-YV Telephone Cable
قیمت فروش

20,000 ریال

20,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 100x2x0.4  Rafsajan Buried Filled Cable
قیمت فروش

190,000 ریال

190,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 30x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

114,000 ریال

114,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 200x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

520,000 ریال

520,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 10x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

64,000 ریال

64,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 400x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

971,000 ریال

971,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 30x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

201,500 ریال

145,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 150x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

405,000 ریال

405,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 20x2x0.4  Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

88,000 ریال

69,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 600x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

1,425,000 ریال

1,425,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 1000x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

2,334,000 ریال

2,334,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 70x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

208,000 ریال

208,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 20x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

148,500 ریال

148,500 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 50x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

158,000 ریال

158,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 30x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

201,500 ریال

201,500 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 100x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

562,000 ریال

562,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 100x2x0.4 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

270,000 ریال

189,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 20x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

148,500 ریال

109,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 30x2x0.4 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

114,000 ریال

114,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 50x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled
قیمت فروش

315,000 ریال

315,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 300x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

750,000 ریال

750,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 10x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

98,000 ریال

98,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 10x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

98,000 ریال

78,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 20x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

88,000 ریال

88,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 50x2x0.4  Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

152,000 ریال

114,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 500x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

1,180,000 ریال

1,180,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 70x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

405,000 ریال

405,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 50x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

315,000 ریال

210,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 100x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

562,000 ریال

370,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 10x2x0.4 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

64,000 ریال

43,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 100x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

270,000 ریال

270,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی رفسنجان 10x2x0.4 Rafsajan Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

54,000 ریال

54,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 30x2x0.4 Rafsajan Buried Filled Cable
قیمت فروش

99,000 ریال

99,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 50x2x0.4 Rafsajan Buried Filled Cable
قیمت فروش

125,000 ریال

125,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی رفسنجان 20x2x0.4 Rafsajan Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

88,000 ریال

88,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی شهید قندی 50x2x0.4 Shahid Ghandi Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

88,000 ریال

88,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی شهید قندی 10x2x0.4 Shahid Ghandi Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

35,000 ریال

35,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی رفسنجان 50x2x0.4 Rafsajan Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

90,000 ریال

90,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی شهید قندی 20x2x0.4 Shahid Ghandi Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

35,000 ریال

35,000 ریال