خدمات شبکه

لیست قیمت خدمات شبکه

راه اندازی و پشتیبانی شبکه Help Desk and Network Support
قیمت فروش

8,000,000 ریال

10,000 ریال

بهینه سازی شبکه Network optimization
قیمت فروش

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

نصب و راه اندازی تجهیزات پشتیبان گیری Backup Devices Installation
قیمت فروش

6,000,000 ریال

20,000 ریال

تست فلوک کابل شبکه و فیبر نوری Fluke Cable And Fiber optic test
قیمت فروش

200,000 ریال

17,500 ریال

راه اندازی مانیتورینگ شبکه Network Monitoring Installation
قیمت فروش

8,000,000 ریال

200,000 ریال

راه اندازی سیستم گزارش گیری شبکه Network Reporting Installation
قیمت فروش

10,000,000 ریال

2,000,000 ریال

پیکربندی مانیتورینگ شبکه با PRTG Network Monitoring Configuration
قیمت فروش

12,000,000 ریال

3,500,000 ریال

پیکربندی مانیتورینگ شبکه با Cacti Network Monitoring Configuration
قیمت فروش

8,000,000 ریال

6,500,000 ریال

نصب و راه اندازی مودم VDSL Installation VDSL modem
قیمت فروش

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

عیب یابی شبکه Network Troubleshooting
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال