ماژول فیبر نوری

لیست قیمت ماژول فیبر نوری

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-T Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

520,000 ریال

1,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی AJ717A HP AJ717A Transceiver Module
قیمت فروش

3,200,000 ریال

3,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716B HP AJ716B SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

1,800,000 ریال

2,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی 455886-B21 HP 455886-B21 SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

4,200,000 ریال

4,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی AJ718A HP AJ718A SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی 455883-B21 HP 455883-B21 SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

2,000,000 ریال

5,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716A HP AJ716A SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

1,800,000 ریال

3,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-ZX-SM  Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

850,000 ریال

3,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-LR Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

1,350,000 ریال

2,150,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-4T Cisco Serial and Asynchronous Router Module
قیمت فروش

3,000,000 ریال

42,000,000 ریال

ماژول مبدل سیسکو CVR-X2-SFP10G Cisco OneX Converter Modules
قیمت فروش

2,100,000 ریال

6,400,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی C8R23A HP C8R23A SFP Transceiver Module
قیمت فروش

1,000,000 ریال

9,400,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی J9151A HP J9151A SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

700,000 ریال

35,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-SR Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

720,000 ریال

2,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو XFP-10GLR-OC192SR Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

8,000,000 ریال

9,400,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو XFP-10G-MM-SR Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

6,000,000 ریال

6,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-L Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

690,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE-100ZX Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

7,200,000 ریال

7,300,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-ER Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

7,450,000 ریال

12,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE-100EX Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

4,900,000 ریال

4,900,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SMD Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

350,000 ریال

800,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-S Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

680,000 ریال

1,700,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-ZX-SMD Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

400,000 ریال

3,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-T Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

700,000 ریال

14,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-TE Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

1,150,000 ریال

1,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-EX-SMD Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

1,400,000 ریال

23,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE-100BX-D Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

1,600,000 ریال

1,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-Z Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

3,300,000 ریال

3,300,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE-100BX-U Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

1,600,000 ریال

1,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری ان کی تک NKSFP1G NKTECH SFP Transceiver Module
قیمت فروش

950,000 ریال

950,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LX-SM-RGD Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

950,000 ریال

3,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-SX-MM-RGD Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

850,000 ریال

2,750,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-ER-S Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

11,000,000 ریال

15,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-EX-SM Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

1,400,000 ریال

1,400,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-GE-100FX Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی J4858C HP J4858C SFP Transceiver Module
قیمت فروش

2,000,000 ریال

3,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو XFP-10GER-OC192IR Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

18,500,000 ریال

18,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی 455885-001 HP 455885-001 SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

2,400,000 ریال

6,300,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو DS-SFP-FC16G-SW Cisco SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

8,500,000 ریال

9,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو DS-SFP-FC8G-SW Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,800,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری