ماژول فیبر نوری

لیست قیمت ماژول فیبر نوری

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SMD Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

1,700,000 ریال

350,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-LR Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

3,800,000 ریال

1,350,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-LR-X Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

15,000,000 ریال

2,700,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-SR-X Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

15,000,000 ریال

1,700,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-T Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

2,500,000 ریال

520,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-ZX-SM  Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

3,200,000 ریال

860,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-SR Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

3,000,000 ریال

720,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-ER Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

12,000,000 ریال

7,450,000 ریال

ماژول فیبر نوری هوآوی XFP-10G-850nm-0.3km-MM Huawei Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

15,000,000 ریال

15,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری هوآوی ESFP 1.25G-1310nm-SM Huawei Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

700,000 ریال

700,000 ریال

ماژول فیبر نوری هوآوی ESFP-1310nm-1000base-LX-SM Huawei Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

700,000 ریال

700,000 ریال

ماژول فیبر نوری هوآوی 1.25G-1310nm-10km-SM-ESFP Huawei Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

700,000 ریال

700,000 ریال

ماژول فیبر نوری هوآوی XFP-10G-1310-10Km-SM Huawei Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

4,500,000 ریال

4,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری هوآوی SFP Plus 10G-1310nm-10km-SM Huawei Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

4,500,000 ریال

4,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-4T Cisco Serial and Asynchronous Router Module
قیمت فروش

42,000,000 ریال

3,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی J9151A HP J9151A SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

6,000,000 ریال

700,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-T Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

16,500,000 ریال

700,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو DS-SFP-FC16G-SW Cisco SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

24,500,000 ریال

8,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو DS-SFP-FC8G-SW Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

4,500,000 ریال

2,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو XFP-10GLR-OC192SR Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

15,000,000 ریال

8,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو XENPAK-10GB-LX4 Cisco XENPAK-10GB-LX4 Transceiver Module
قیمت فروش

32,000,000 ریال

27,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی QK724A HP QK724A SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

75,000,000 ریال

7,500,000 ریال

ماژول مبدل سیسکو CVR-X2-SFP10G Cisco OneX Converter Modules
قیمت فروش

13,000,000 ریال

3,100,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی C8R23A HP C8R23A SFP Transceiver Module
قیمت فروش

14,500,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی 455883-B21 HP 455883-B21 SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

4,000,000 ریال

2,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-TE Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

2,800,000 ریال

1,150,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو X2-10GB-CX4 Cisco X2-10GB-CX4 Transceiver Module
قیمت فروش

27,500,000 ریال

27,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو WS-G5487 Cisco WS-G5487 GBIC
قیمت فروش

2,350,000 ریال

2,350,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716B HP AJ716B SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

5,000,000 ریال

1,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716A HP AJ716A SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

5,000,000 ریال

1,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی 455886-B21 HP 455886-B21 SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

4,200,000 ریال

4,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی AJ717A HP AJ717A Transceiver Module
قیمت فروش

3,200,000 ریال

3,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری اچ پی AJ718A HP AJ718A SFP+ Transceiver Module
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,100,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-E Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

2,600,000 ریال

2,600,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو DS-SFP-FCGE-SW Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

13,500,000 ریال

13,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE-100EX Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

4,900,000 ریال

4,900,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE-100ZX Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

7,300,000 ریال

7,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-FE-100BX-D Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

1,800,000 ریال

1,600,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-S Cisco Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

680,000 ریال

680,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-Z Cisco SFP Transceiver Module
قیمت فروش

3,300,000 ریال

3,300,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری