کافوی نوری ONU

لیست قیمت کافوی نوری ONU

کارت A32 کافو نوری هوآوی UA5000 32Port POTS Huawei ONU A32 Card
قیمت فروش

5,000,000 ریال

4,500,000 ریال

کارت ADRB کافو نوری هوآوی UA5000 32Port ADSL Huawei ONU ADRB Card
قیمت فروش

14,300,000 ریال

14,300,000 ریال

کارت کنترلی PVMD کافو نوری هوآوی UA5000 Huawei ONU PVMD Card
قیمت فروش

24,700,000 ریال

24,700,000 ریال

کارت PVU8 کافو نوری هوآوی UA5000 Huawei ONU PVU8 Card
قیمت فروش

21,000,000 ریال

21,000,000 ریال

کارت کنترلی IPMD کافو نوری هوآوی UA5000 Huawei ONU IPMD Card
قیمت فروش

24,000,000 ریال

24,000,000 ریال