کنترل تردد

لیست قیمت کنترل تردد

گیت کنترل تردد میله ای پالیزافزار YL121 Palizafzar Access Control Gate
قیمت فروش

41,000,000 ریال

41,000,000 ریال

گیت کنترل تردد میله ای پالیزافزار LV128 Palizafzar Access Control Gate
قیمت فروش

25,000,000 ریال

25,000,000 ریال

گیت کنترل تردد پروانه ای پالیزافزار L228 Palizafzar Access Control Gate
قیمت فروش

58,000,000 ریال

58,000,000 ریال

گیت کنترل تردد لولایی پالیزافزار Y305 Palizafzar Access Control Gate
قیمت فروش

99,000,000 ریال

99,000,000 ریال

گیت کنترل تردد شیشه ای پالیزافزار A608 Palizafzar Access Control Gate
قیمت فروش

227,000,000 ریال

227,000,000 ریال

سیستم کنترل تردد آر اف آی دی پکسیس iPAX 125Khz Paxys RFID Access Control
قیمت فروش

4,500,000 ریال

4,500,000 ریال

دستگاه کنترل تردد آی تی چی FS6 Itchi Access Control
قیمت فروش

3,800,000 ریال

3,070,000 ریال

گیت کنترل تردد میله ای پالیزافزار Y148 Palizafzar Access Control Gate
قیمت فروش

45,000,000 ریال

45,000,000 ریال

دستگاه کنترل تردد 2N Access Unit RFID Access Control
قیمت فروش

4,800,000 ریال

4,800,000 ریال

گیت کنترل تردد میله ای پالیزافزار L128 Palizafzar Access Control Gate
قیمت فروش

27,000,000 ریال

27,000,000 ریال

گیت کنترل تردد پروانه ای پالیزافزار Y248 Palizafzar Access Control Gate
قیمت فروش

95,000,000 ریال

95,000,000 ریال