قیمت آی سی (روز 29 اردیبهشت)

مقایسه قیمت آی سی در 27 برند

آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX293
655,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX706
330,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX809
75,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX810
95,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX813L
156,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی آن سمیکنداکتور MC14551B
70,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی آنالوگ دیوایسز ADM1485ARZ
219,500 تومان
1 فروشگاه
آی سی آنالوگ دیوایسز ADM211
760,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی آنالوگ دیوایسز ADM213
500,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی آنالوگ دیوایسز ADM3485
110,000 تومان
1 فروشگاه
553 آی سی