قطعات پرینتر

لیست قیمت قطعات پرینتر

پاور فیش پرینتر بیکسلون SRP-350III Bixolon Receipt Printer Power Adapter
قیمت فروش

10,000,000 ریال

950,000 ریال

سنسور سند بالا پرینتر اولیوتی PR4 Sensor Above Document Printer Olivetti
قیمت فروش

790,000 ریال

600,000 ریال

مادربرد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350III Bixolon Receipt Printer Motherboard
قیمت فروش

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

پاور فیش پرینتر بیکسلون SRP-350Plus Bixolon Receipt Printer Power Adapter
قیمت فروش

950,000 ریال

950,000 ریال

فوتو سنسور پرینتر اولیوتی PR2 Plus Printer Photo Sensore Olivetti PR2 plus
قیمت فروش

2,800,000 ریال

1,250,000 ریال

ترمال هد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350Plus Bixolon Thermal Printhead
قیمت فروش

3,650,000 ریال

3,650,000 ریال

پنل پرینتر اولیوتی PR2 Plus Printer Panel Olivetti
قیمت فروش

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

سنسور سند پایین پرینتر اولیوتی PR4 Bottom Document Sensor Printer Olivetti
قیمت فروش

950,000 ریال

950,000 ریال

کابل هد پرینتر اولیوتی PR4 Printer Head Cable Olivetti
قیمت فروش

1,250,000 ریال

1,250,000 ریال

ترمال هد فیش پرینتر بیکسلون SRP-330 Bixolon Thermal Printhead
قیمت فروش

3,700,000 ریال

3,700,000 ریال

هد پرینتر اولیوتی PR2 Plus Printer Print Head Olivetti PR2 Plus
قیمت فروش

8,900,000 ریال

8,900,000 ریال

ترمال هد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350 Bixolon Thermal Printhead
قیمت فروش

5,600,000 ریال

3,250,000 ریال

مادربرد لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T403 Bixolon Label Printer Motherboard
قیمت فروش

9,100,000 ریال

9,100,000 ریال

پاور فیش پرینتر بیکسلون SRP-350PlusIII Bixolon Receipt Printer Power Adapter
قیمت فروش

950,000 ریال

950,000 ریال

پاور پرینتر اولیوتی PR2 Plus Power Supply Olivetti PR2 plus
قیمت فروش

3,900,000 ریال

3,900,000 ریال

سوزن هد پرینتر اولیوتی PR2 Printer Head PIN Olivetti
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

پاور فیش پرینتر بیکسلون SRP-350 Bixolon Receipt Printer Power Adapter
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

آداپتور پرینتر اولیوتی PR4 Printer Adapter Olivetti
قیمت فروش

950,000 ریال

950,000 ریال

پنل پرینتر اولیوتی PR4 Printer Panel Olivetti
قیمت فروش

24,300,000 ریال

24,300,000 ریال

ترمال هد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350PlusIII Bixolon Thermal Printhead
قیمت فروش

3,950,000 ریال

3,950,000 ریال

مادربرد لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T400 Bixolon Label Printer Motherboard
قیمت فروش

8,500,000 ریال

8,500,000 ریال

پاور لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T403 Bixolon Label Printer Power Adapter
قیمت فروش

15,200,000 ریال

950,000 ریال

مادربرد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350 PlusIII Bixolon Receipt Printer Motherboard
قیمت فروش

7,400,000 ریال

4,900,000 ریال

مادربرد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350II Bixolon Receipt Printer Motherboard
قیمت فروش

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

پاور لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T400 Bixolon Label Printer Power Adapter
قیمت فروش

18,900,000 ریال

13,500,000 ریال

مادربرد پرینتر اولیوتی PR2 Plus Printer Mainboard Olivetti PR2 Plus
قیمت فروش

12,500,000 ریال

4,400,000 ریال

تیغه مایلار پرینتر اولیوتی PR2 Printer Maylar Olivetti PR2
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

تسمه کاغذ پرینتر اولیوتی PR2 Paper Belts Olivetti
قیمت فروش

1,250,000 ریال

1,250,000 ریال

هد پرینتر اولیوتی PR4 Printer Head Olivetti
قیمت فروش

2,200,000 ریال

2,200,000 ریال

ترمال هد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350II Bixolon Thermal Printhead
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

مادربرد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350 Bixolon Motherboard Receipt Printer
قیمت فروش

2,800,000 ریال

2,800,000 ریال

کابل سریال پرینتر اولیوتی PR4 Serial Cable Printer Olivetti
قیمت فروش

350,000 ریال

350,000 ریال

ترمال هد لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T403 Bixolon Thermal Printhead
قیمت فروش

7,500,000 ریال

7,500,000 ریال

مادربرد پرینتر اولیوتی PR2E Printer Mainboard Olivetti PR2E
قیمت فروش

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

مادربرد پرینتر اولیوتی PR4 Printer Motherboard Olivetti
قیمت فروش

2,200,000 ریال

1,050,000 ریال

مادربرد فیش پرینتر بیکسلون SRP-350 Plus Bixolon Receipt Printer Motherboard
قیمت فروش

3,100,000 ریال

1,800,000 ریال

پاور فیش پرینتر بیکسلون SRP-350II Bixolon Receipt Printer Power Adapter
قیمت فروش

650,000 ریال

600,000 ریال

ترمال هد لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T400 Bixolon Thermal Printhead
قیمت فروش

7,100,000 ریال

7,100,000 ریال

سنسور هد پرینتر اولیوتی PR2 Plus Printer Head Sensore Olivetti PR2 Plus
قیمت فروش

1,900,000 ریال

220,000 ریال

مادربرد فیش پرینتر بیکسلون SRP-330 Bixolon Receipt Printer Motherboard
قیمت فروش

3,100,000 ریال

3,100,000 ریال