فیوژن فیبر نوری

لیست قیمت فیوژن فیبر نوری

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 70S Fujikura Fiber Optic Fusion Splicer
قیمت فروش

372,500,000 ریال

270,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 70S Plus Fujikura 70S+ Fusion Splicer
قیمت فروش

380,000,000 ریال

370,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو T-55 Sumitomo Fusion Splicer
قیمت فروش

265,000,000 ریال

207,000,000 ریال

دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-30 Fujikura CT-30 Fiber Optic Cleaver
قیمت فروش

41,000,000 ریال

36,000,000 ریال

دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-06 Fujikura CT-06 Fiber Optic Cleaver
قیمت فروش

34,000,000 ریال

15,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 80S Fujikura Fiber Optic Fusion Splicer
قیمت فروش

270,000,000 ریال

270,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو Type-81C Sumitomo Fusion
قیمت فروش

335,000,000 ریال

235,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو Type-71C Plus Sumitomo Fusion Splicer
قیمت فروش

360,000,000 ریال

260,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو TYPE-72C Sumitomo Fusion Splicer
قیمت فروش

380,000,000 ریال

380,000,000 ریال

الکترود دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا ELCT2-20A Fujikura ELCT2-20A Fiber Optic Fusion Splicer Electrode
قیمت فروش

6,000,000 ریال

3,200,000 ریال

تیغه دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CB-16 Fujikura CB-16 Fiber Optic Cleaver Blade
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 62S Fujikura Fiber Optic Fusion Splicer
قیمت فروش

245,000,000 ریال

245,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری ایزی اسپلایسر EasySplicer Fusion Splicer
قیمت فروش

220,000,000 ریال

220,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 22S Fujikura 22S Fusion Splicer
قیمت فروش

215,000,000 ریال

215,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 12S Fujikura 12S Fusion Splicer
قیمت فروش

160,000,000 ریال

160,000,000 ریال

دستگاه فیوژن فیبر نوری تامتک V9 Mini Tumtec V9 Mini Fusion Splicer
قیمت فروش

140,000,000 ریال

140,000,000 ریال

کلیور فیبر نوری ترایبرر CLV-X6 TriBrer CLV-X6 Fiber cleaver
قیمت فروش

13,000,000 ریال

13,000,000 ریال

کلیور فیبر نوری ترایبرر CLV-100 TriBrer CLV-100 Fiber cleaver
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری