اجرای شبکه بی سیم و تجهیزات رادیویی

لیست قیمت اجرای شبکه بی سیم و تجهیزات رادیویی

رگلاژ دکل مهاری G45 Guyed Tower Tune up
قیمت فروش

2,500,000 ریال

120,000 ریال

نصب دکل مهاری سه وجهی G45 Trihedral Guyed Tower Installation
قیمت فروش

250,000 ریال

200,000 ریال

نصب دکل مهاری چهار وجهی G45 Tetrahedron Guyed Tower Installation
قیمت فروش

850,000 ریال

200,000 ریال

نصب و راه اندازی لینک رادیویی Radio Link Installation
قیمت فروش

6,500,000 ریال

120,000 ریال

نصب و راه اندازی لینک مایکروویو Microwave Link Installation
قیمت فروش

15,000,000 ریال

15,000,000 ریال

رگلاژ دکل مهاری G35 Guyed Tower Tune up
قیمت فروش

2,500,000 ریال

120,000 ریال

نصب دکل مهاری سه وجهی G35 Trihedral Guyed Tower Installation
قیمت فروش

250,000 ریال

180,000 ریال

پیاده سازی دکل مهاری چهار وجهی G45 Tetrahedron Guyed Tower Disassembling
قیمت فروش

300,000 ریال

200,000 ریال

پیاده سازی دکل مهاری سه وجهی G45 Trihedral Guyed Tower Disassembling
قیمت فروش

250,000 ریال

200,000 ریال

پیاده سازی دکل مهاری سه وجهی G35 Trihedral Guyed Tower Disassembling
قیمت فروش

250,000 ریال

40,000 ریال

پشتیبانی نگهداری و بیمه دکل مهاری Guyed Tower Support Maintenance Insurance
قیمت فروش

1,000,000 ریال

800,000 ریال