لوازم جانبی کامپیوتر گرین

لیست قیمت لوازم جانبی کامپیوتر Green

کیبورد گرین GK-302 Green Keyboard
قیمت فروش

550,000 ریال

340,000 ریال

موس گرین GM-101 Green Mouse
قیمت فروش

210,000 ریال

130,000 ریال

اسپیکر گرین GS315-R Green Speaker
قیمت فروش

1,170,000 ریال

220,000 ریال

اسپیکر گرین GS325-R Green Speaker
قیمت فروش

1,450,000 ریال

1,450,000 ریال

کیبورد گرین GK-503 Green Keyboard
قیمت فروش

420,000 ریال

340,000 ریال

موس وایرلس گرین GM-103W Green Wireless Mouse
قیمت فروش

360,000 ریال

200,000 ریال

موس وایرلس گرین GM-503W Green Wireless Mouse
قیمت فروش

340,000 ریال

250,000 ریال

فن سی پی یو گرین Glacier GLC360A Green CPU Liquid Cooling
قیمت فروش

2,970,000 ریال

2,970,000 ریال

فن سی پی یو گرین Glacier GLC240A Green CPU Liquid Cooling
قیمت فروش

2,350,000 ریال

2,350,000 ریال

فن سی پی یو گرین Glacier GLC120A Green CPU Liquid Cooling
قیمت فروش

2,030,000 ریال

2,030,000 ریال

فن سی پی یو گرین Thermalright AXP-200 Muscle Green CPU Cooler
قیمت فروش

1,850,000 ریال

1,850,000 ریال

فن سی پی یو گرین Notus 100-PWM Green CPU Air Cooling
قیمت فروش

540,000 ریال

540,000 ریال

فن سی پی یو گرین Tiny Cool 90 Green CPU Air Cooling
قیمت فروش

370,000 ریال

220,000 ریال

کیبورد گرین GK-501 Green Keyboard
قیمت فروش

500,000 ریال

290,000 ریال

کیبورد گرین GK-502 Green Keyboard
قیمت فروش

370,000 ریال

360,000 ریال

کیبورد وایرلس گرین GK-102W Green Wireless Keyboard
قیمت فروش

850,000 ریال

850,000 ریال

اسپیکر گرین GS330-R Green Speaker
قیمت فروش

1,695,000 ریال

1,695,000 ریال

کیبورد و موس گرین GKM-305 Green Mouse and Keyboard
قیمت فروش

1,250,000 ریال

420,000 ریال

موس گرین GM-302 Green Mouse
قیمت فروش

199,000 ریال

199,000 ریال

موس وایرلس گرین GM-501W Green Wireless Mouse
قیمت فروش

290,000 ریال

290,000 ریال