آی تی بازار

تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا و 104 برند دیگر

داکت 4 ساده سوپیتا 1061
15,000تومان
9 فروشگاه
داکت 2 ساده سوپیتا 1001
6,300تومان
8 فروشگاه
داکت 3 ساده سوپیتا 1040
10,800تومان
7 فروشگاه
داکت 1 ساده سوپیتا 1077
4,000تومان
7 فروشگاه
داکت 3.5 ساده سوپیتا 1063
5,300تومان
5 فروشگاه
داکت 9 ساده سوپیتا 1067
14,000تومان
5 فروشگاه
داکت 1.6 ساده سوپیتا 1082
2,000تومان
5 فروشگاه
داکت 6 ساده سوپیتا 1043
25,000تومان
5 فروشگاه
داکت 2.5 ساده سوپیتا 1002
2,600تومان
5 فروشگاه
داکت زمینی 9 سفید سوپیتا 1070
15,700تومان
4 فروشگاه
داکت 4 شیاردار سوپیتا 1062
16,000تومان
4 فروشگاه
کیستون تلفن سوپیتا CAT3 50044
10,500تومان
4 فروشگاه
داکت 3 شیاردار سوپیتا 1042
13,200تومان
4 فروشگاه
111تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا