قیمت تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا (روز 26 خرداد)

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا و 61 برند دیگر

ترانک سوپیتا 105x50 1130
68,000 تومان
3 فروشگاه
کیستون تلفن سوپیتا CAT3 50044
49,000 تومان
3 فروشگاه
داکت 1.6 ساده سوپیتا 1082
8,800 تومان
3 فروشگاه
ترانک با درب سوپیتا 100x50 1047
150,000 تومان
3 فروشگاه
داکت 5 ساده سوپیتا 1048
30,000 تومان
3 فروشگاه
داکت 4 ساده سوپیتا 1061
16,700 تومان
2 فروشگاه
داکت 9 ساده سوپیتا 1121
53,500 تومان
2 فروشگاه
داکت 6 ساده سوپیتا 1095
39,500 تومان
2 فروشگاه
داکت 3.5 ساده سوپیتا 1125
24,000 تومان
2 فروشگاه
داکت 3 ساده سوپیتا 1090
13,200 تومان
2 فروشگاه
پریز تلفن پهن سوپیتا CAT3
60,000 تومان
2 فروشگاه
داکت 6 ساده سوپیتا 1065
51,500 تومان
2 فروشگاه
داکت 9 ساده سوپیتا 1067
53,200 تومان
2 فروشگاه
127 تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا

پرسش های متداول تجهیزات پسیو شبکه