نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار

نرم افزار گردو Recovery And Backup Assistant Software Gerdoo Recovery And Backup Assistant
قیمت فروش

130,000 ریال

130,000 ریال

نرم افزار گردو Windows 8.1 Software Windows 8.1 Gerdoo
قیمت فروش

120,000 ریال

120,000 ریال

اینترنت سکیوریتی ایست V10 2017 دو کاربره ESET Internet Security
قیمت فروش

150,000 ریال

70,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 2 ساله 4 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

600,000 ریال

200,000 ریال

ویندوز 7 Ultimate Operating System Microsoft Windows
قیمت فروش

110,000 ریال

110,000 ریال

اینترنت سکیوریتی کسپرسکی 1 ساله 2 کاربر Kaspersky Internet Security
قیمت فروش

1,300,000 ریال

1,300,000 ریال

اینترنت سکیوریتی کسپرسکی 1 ساله 4 کاربر Kaspersky Internet Security
قیمت فروش

1,900,000 ریال

1,900,000 ریال

آنتی ویروس کسپرسکی 1 ساله 2 کاربر Kaspersky Antivirus
قیمت فروش

1,400,000 ریال

1,400,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 1 ساله 2 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

آنتی ویروس کسپرسکی 1 ساله 4 کاربر Kaspersky Antivirus
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 1 ساله 3 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 1 ساله 4 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 1 ساله 5 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

نرم افزار اتوماسیون آرایشگاه مهراد Automation Software hairdresser Mehrad
قیمت فروش

7,500,000 ریال

7,500,000 ریال

اندپوینت آنتی ویروس ایست 2 کاربره Endpoint Antivirus Eset
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

آنتی ویروس ایست Node32 V8 یک کاربره Antivirus ESET Node32 V8 1user
قیمت فروش

200,000 ریال

135,000 ریال

آنتی ویروس ایست Node32 V8 دو کاربره Antivirus Eset Nod32 V8 2User
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

آنتی ویروس ایست Nod32 V7 دو کاربره Antivirus Eset Nod32 V7 2User
قیمت فروش

150,000 ریال

100,000 ریال

لایسنس آنتی ویروس ایست Nod32 پنج کاربره Antivirus license Eset
قیمت فروش

3,190,000 ریال

3,190,000 ریال

نرم افزار حسابداری بازرگانی چابک Chabok Accounting Software
قیمت فروش

6,500,000 ریال

6,500,000 ریال

آنتی ویروس تراست پورت TrustPort Total Protection
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

اندپوینت آنتی ویروس ایست 10-5 کاربره Endpoint Security ESET 5-10 User
قیمت فروش

750,000 ریال

750,000 ریال

اندپوینت آنتی ویروس ایست 24-11 کاربر Endpoint Antivirus Eset 11-24 User
قیمت فروش

800,000 ریال

800,000 ریال

آنتی ویروس تراست پورت TrustPort AntiVirus
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال

اندپوینت سکیوریتی ایست 49-25 کاربره Endpoint Security ESET 49-25 User
قیمت فروش

790,000 ریال

790,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 1 ساله 1 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

800,000 ریال

100,000 ریال

آنتی ویروس تراست پورت TrustPort USB AntiVirus
قیمت فروش

300,000 ریال

300,000 ریال

آنتی ویروس تراست پورت TrustPort Internet Security
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

اندپوینت آنتی ویروس ایست 99-50 کاربره Endpoint Antivirus Eset 50-99 User
قیمت فروش

610,000 ریال

610,000 ریال

اندپوینت سکیوریتی ایست 24-11 کاربره Endpoint Security ESET 11-24 User
قیمت فروش

940,000 ریال

940,000 ریال

اندپوینت سکیوریتی ایست 249-100کاربر Endpoint Security ESET 100-249 User
قیمت فروش

710,000 ریال

710,000 ریال

اندپوینت آنتی ویروس ایست 999-500 کاربره Endpoint Security ESET 500-999 User
قیمت فروش

450,000 ریال

450,000 ریال

اندپوینت آنتی ویروس ایست 49-25 کاربره Endpoint Antivirus Eset 49-25 User
قیمت فروش

20,000,000 ریال

630,000 ریال

اندپوینت سکیوریتی ایست 10-5 کاربره Endpoint Security ESET 5-10 User
قیمت فروش

1,080,000 ریال

1,080,000 ریال

اندپوینت سکیوریتی ایست 99-50 کاربره Endpoint Security ESET 50-99 User
قیمت فروش

60,000,000 ریال

750,000 ریال

اندپوینت آنتی ویروس ایست 249-100 کاربره Endpoint Antivirus Eset 100-249 User
قیمت فروش

560,000 ریال

560,000 ریال

اندپوینت آنتی ویروس ایست 499-250 کاربره Endpoint Antivirus Eset 499-250 User
قیمت فروش

250,000,000 ریال

510,000 ریال

آنتی ویروس سرور ایست Nod32 یک کاربره Server Antivirus Eset
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

آنتی ویروس ایست NOD32 یک کاربر 1 ساله ESET NOD32 Antivirus
قیمت فروش

100,000 ریال

95,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 2 ساله 2 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال