آی تی بازار

کابل شبکه بافو

مقایسه قیمت کابل شبکه بافو و 101 برند دیگر

پچ کورد بافو CAT6 UTP 0.6m
50,000تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 10m
171,350تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 10m
148,300تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 0.3m
36,800تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 5m
110,000تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 3m
75,000تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 5m
92,500تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 1m
60,000تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 10m
133,500تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 1m
36,800تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 20m
350,000تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 2m
44,800تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 3m
75,900تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 2m
68,000تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 30m
440,000تومان
1 فروشگاه
30کابل شبکه بافو