قیمت کابل شبکه بافو (روز 05 خرداد)

مقایسه قیمت کابل شبکه بافو و 50 برند دیگر

پچ کورد بافو CAT6 UTP 0.3m
176,000 تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 10m
661,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 0.6m
100,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 3m
75,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 30m
1,577,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 10m
763,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 1m
113,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 2m
250,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 30m
1,269,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 3m
128,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 0.3m
255,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 5m
178,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 2m
119,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 15m
882,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 5m
401,000 تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 40m
1,525,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 20m
915,000 تومان
1 فروشگاه
30 کابل شبکه بافو