قیمت کابل شبکه یو بی نت (روز 29 خرداد)

مقایسه قیمت کابل شبکه یو بی نت و 51 برند دیگر

پچ کورد یو بی نت CAT6 2m
75,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد یو بی نت CAT6 1m
55,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد یو بی نت CAT6 3m
90,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد یو بی نت CAT6 5m
115,000 تومان
1 فروشگاه
4 کابل شبکه یو بی نت