قیمت دوربین مداربسته تحت شبکه و دی وی آر سلکسون

پیشرو پرداز اهورا فروش هایکویژن و یو پی اس الجا

دوربین مداربسته داهوا

لیست قیمت دوربین مداربسته Dahua

دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1400T Dahua HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

3,920,000 ریال

1,900,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW4300S IP IR Dome Camera Dahua IPC-HDW4300S
قیمت فروش

6,000,000 ریال

4,150,000 ریال

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW1200BP-B-0360B Dahua HDCVI Bullet
قیمت فروش

4,500,000 ریال

1,300,000 ریال

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDBW2220F Dahua HDCVI Dome Camera
قیمت فروش

3,000,000 ریال

2,950,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR4232N-S2 32CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

9,000,000 ریال

8,900,000 ریال

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5216-16P-4KS2 16CH Dahua NVR
قیمت فروش

17,000,000 ریال

13,450,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DHI-XVR5832S 32CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

98,000,000 ریال

27,950,000 ریال

دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW2401E Dahua HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

4,760,000 ریال

2,350,000 ریال

دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1400SP Dahua HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

5,330,000 ریال

1,750,000 ریال

دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1220SP Dahua HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

3,910,000 ریال

1,230,000 ریال

دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW2231R-Z-IR Dahua HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

10,090,000 ریال

4,700,000 ریال

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4116HS-4KS2 16CH Dahua NVR
قیمت فروش

13,240,000 ریال

6,200,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DHI-XVR5232AN 32CH Dahua DHI-XVR5232AN 32CH DVR
قیمت فروش

46,000,000 ریال

21,500,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه مینی بولت داهوا IPC-B1A30 Dahua IPC-B1A30 Mini-Bullet Network Camera
قیمت فروش

5,590,000 ریال

4,820,000 ریال

دستگاه ان وی آر داهوا NVR1A08HS 8CH Dahua NVR1A08HS 8CH NVR
قیمت فروش

5,270,000 ریال

4,540,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا XVR5116H-X 16CH Dahua XVR5116H-X 16CH DVR
قیمت فروش

19,600,000 ریال

15,900,000 ریال

دستگاه ان وی آر داهوا 5432 NVR Dahua 5432
قیمت فروش

29,300,000 ریال

1,850,000 ریال

دستگاه ان وی آر داهوا 4432 NVR Dahua 4432
قیمت فروش

16,800,000 ریال

13,700,000 ریال

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW2220EP 0360B Dahua HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

2,320,000 ریال

2,180,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DH-DVR5416 Dahua DVR
قیمت فروش

24,120,000 ریال

17,350,000 ریال

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW2221EP-0360B Dahua HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

2,400,000 ریال

1,950,000 ریال

دوربین مداربسته شبکه دام داهوا IPC-HDBW4300R-Z IP Dome Camera Dahua
قیمت فروش

3,750,000 ریال

3,450,000 ریال

کیبورد کنترلر دوربین مداربسته داهوا NKB-1000 Camera Keyboard Controller Dahua
قیمت فروش

23,600,000 ریال

9,300,000 ریال

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDW1200EP Dahua HDCVI Dome Camera
قیمت فروش

1,350,000 ریال

1,246,000 ریال

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW1200EMP-A Dahua HDCVI Dome Camera
قیمت فروش

4,000,000 ریال

1,150,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW4421E Dahua IP Bullet Camera
قیمت فروش

11,000,000 ریال

4,330,000 ریال

دوربین مداربسته آی پی داهوا HFW2421R-ZS-VFS-IRE6 Dahua IP Bullet Camera
قیمت فروش

7,200,000 ریال

5,850,000 ریال

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDBW2220EP Dahua HDCVI Dome Camera
قیمت فروش

2,300,000 ریال

2,300,000 ریال

دوربین مداربسته HDCVI داهوا HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 Dahua HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

7,760,000 ریال

2,200,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا XVR5216AN 16CH Dahua DHI-XVR5216AN 16CH DVR
قیمت فروش

20,500,000 ریال

14,000,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DHI-XVR5216AN-S2 16CH Dahua DHI-XVR5216AN-S2 16CH DVR
قیمت فروش

26,500,000 ریال

18,280,000 ریال

دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR2104HS-4KS2 4CH Dahua DHI-NVR2104HS-4KS2 4CH NVR
قیمت فروش

6,080,000 ریال

5,240,000 ریال

دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW2802TP-Z-A Dahua HAC-HFW2802TP-Z-A HDCVI Bullet Camera
قیمت فروش

14,550,000 ریال

10,240,000 ریال

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4232 NVR Dahua
قیمت فروش

13,900,000 ریال

7,150,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR4232AN-S2 Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

11,500,000 ریال

8,900,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR5104HS-S3 Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

8,350,000 ریال

2,550,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR4216AN-S3 16CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

10,140,000 ریال

6,400,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا DH-IPC-HFW5431EP-Z Dahua IP Bullet Camera
قیمت فروش

21,800,000 ریال

8,680,000 ریال

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4232-4KS2 32CH Dahua NVR
قیمت فروش

28,500,000 ریال

7,580,000 ریال

دوربین مداربسته آی پی داهوا IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6 Dahua IP Bullet Camera
قیمت فروش

12,620,000 ریال

4,530,000 ریال