آی تی بازار

کالاهای شبکه ارغوان چاپ لیست قیمت

آنتن و تجهیزات رادیویی میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رادیو بی سیم میکروتیک LHG 5 ac 5 ساعت پیش 2,720,000
رادیو بی سیم میکروتیک LHG XL 2 5 ساعت پیش 1,200,000
رادیو بی سیم میکروتیک DISC Lite5 5 ساعت پیش 1,990,000
رادیو بی سیم میکروتیک Groove 52 ac 5 ساعت پیش 800,000
رادیو بی سیم میکروتیک GrooveA 52 ac 5 ساعت پیش 3,050,000
آنتن و دیش بی سیم میکروتیک mANT30 30dBi 5 ساعت پیش 1,700,000
آنتن میکروتیک mANT 15s 5 ساعت پیش 1,640,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBGrooveA-52HPn 5 ساعت پیش 4,000,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBMetal5SHPn 5 ساعت پیش 3,550,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXT5HPnD 5 ساعت پیش 4,100,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXTG5HPnDSAr2 5 ساعت پیش 2,200,000
رادیو بی سیم میکروتیک DynaDish 5 5 ساعت پیش 4,400,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXTG-5HPacD 5 ساعت پیش 2,500,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB912UAG-2HPnD-OUT 5 ساعت پیش 2,200,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT 5 ساعت پیش 4,500,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB922UAGS5HPacDNM 5 ساعت پیش 4,290,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB921UAGS-5SHPacD-NM 5 ساعت پیش 5,200,000
رادیو بی سیم میکروتیک mANTBox 19s 5 ساعت پیش 5,900,000
رادیو بی سیم میکروتیک SXT 5 5 ساعت پیش 2,700,000
رادیو بی سیم میکروتیک LHG 5 5 ساعت پیش 1,980,000
رادیو بی سیم میکروتیک LHG XL HP5 5 ساعت پیش 2,550,000
رادیو بی سیم میکروتیک SEXTANT G RBSEXTANTG-5HPnD 5 ساعت پیش 3,800,000
رادیو بی سیم میکروتیک LHG HP5 5 ساعت پیش 3,000,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBGroove52HPn 5 ساعت پیش 3,000,000پارس ارتباط12
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXTG-5HPnD-HGr2 5 ساعت پیش 1,720,000
پیگتیل میکروتیک N-Male to N-Female 1m LMR400 5 ساعت پیش 50,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB911G-5HPacD-QRT 5 ساعت پیش 6,100,000
آنتن و دیش بی سیم میکروتیک MTAD-5G-30D3-PA 30dBi 5 ساعت پیش 4,600,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXTKit 5 ساعت پیش 3,500,000
رادیو بی سیم میکروتیک SXT G-5HnD 5 ساعت پیش 1,000,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXTG5HPnDHGr2 5 ساعت پیش 1,200,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXTG-2HnD 5 ساعت پیش 2,900,000
رادیو بی سیم میکروتیک NetMetal 5SHP triple 5 ساعت پیش 6,000,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXTG-5HPacD-SA 5 ساعت پیش 3,500,000
آنتن میکروتیک mANT 19S 5 ساعت پیش 3,550,000
رادیو بی سیم میکروتیک SXT HG5 ac 5 ساعت پیش 4,000,000
رادیو بی سیم میکروتیک mANTBox 15s 5 ساعت پیش 4,700,000
رادیو بی سیم میکروتیک SXT LTE 5 ساعت پیش 3,600,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXT 5 ساعت پیش 600,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB922UAGS-5HPacD-NM 5 ساعت پیش 6,000,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBMetal2SHPn 5 ساعت پیش 5,700,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB911G5HPnDQRT 5 ساعت پیش 24,040,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB922UAGS-5HPacT-NM 5 ساعت پیش 6,200,000
رادیو بی سیم میکروتیک SXT SA5 RBSXTG-5HPnD-SAr2 5 ساعت پیش 3,500,000
رادیو بی سیم میکروتیک BaseBox 5 5 ساعت پیش 4,300,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXT2nDr2 5 ساعت پیش 600,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXT5nDr2 5 ساعت پیش 2,950,000پارس ارتباط12
رادیو بی سیم میکروتیک RBQRTG-2SHPnD 5 ساعت پیش 5,340,000
رادیو وایرلس میکروتیک OmniTIK 5 5 ساعت پیش 3,500,000

آنتن و تجهیزات رادیویی یوبیکویتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رادیو یوبیکویتی پاور بیم PBE-5AC-500 5 ساعت پیش 1,200,000
رادیو بی سیم یوبیکویتی airFiber 5U 5 ساعت پیش 20,000,000
رادیو یوبیکویتی پاور بیم PBE-5AC-620 5 ساعت پیش 3,700,000
رادیو نانوبیم یوبیکویتی NBE-M5-16 5 ساعت پیش 800,000
رادیو بیس استیشن یوبیکویتی راکت R5AC-PTMP 5 ساعت پیش 1,400,000
رادیو بیس استیشن یوبیکویتی راکت R5AC-PTP 5 ساعت پیش 1,100,000
رادیو بیس استیشن یوبیکویتی راکت R5AC-Lite 5 ساعت پیش 1,300,000
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-Outdoor 5 ساعت پیش 1,500,000
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-AC Outdoor 5 ساعت پیش 2,000,000
رادیو نانوبیم یوبیکویتی M5-19 5 ساعت پیش 950,000
رادیو نانو استیشن یوبیکویتی LOCOM5 5 ساعت پیش 1,500,000
رادیو نانو استیشن یوبیکویتی M5 5 ساعت پیش 2,550,000پرونکسو12
ماژول رادیو بی سیم یوبیکویتی XR2 5 ساعت پیش 800,000
رادیو نانوبیم یوبیکویتی M5-16 5 ساعت پیش 700,000
رادیو نانوبیم یوبیکویتی 5 ساعت پیش 700,000
رادیو نانو استیشن یوبیکویتی M2 5 ساعت پیش 2,500,000
رادیو نانو بیم یوبیکویتی M5 M400 5 ساعت پیش 800,000
رادیو نانو بیم یوبیکویتی M5 M300 5 ساعت پیش 1,000,000
رادیو بی سیم یوبیکویتی Rocket M2 5 ساعت پیش 700,000
رادیو بی سیم یوبیکویتی PowerBeam 5 ساعت پیش 3,000,000
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-LR 5 ساعت پیش 3,430,000
رادیو بی سیم یوبیکویتی Bullet M2 HP 5 ساعت پیش 800,000
رادیو بی سیم یوبیکویتی Bullet M5 HP 5 ساعت پیش 500,000
آنتن یوبیکویتی AirGrid M5 27dBi 5 ساعت پیش 700,000
آنتن یوبیکویتی AirGrid M5 23dBi 5 ساعت پیش 900,000
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-Outdoor5 5 ساعت پیش 1,500,000
آنتن یوبیکویتی پاور بیم PBE-M5-400 5 ساعت پیش 3,000,000
رادیو بی سیم یوبیکویتی لایت بیم LBE-M5-23 5 ساعت پیش 1,750,000پرونکسو12
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-PRO 5 ساعت پیش 3,100,000

آنتن و تجهیزات رادیویی میکروون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
آنتن دیش میکروون 3sp 31.5dBi 5 ساعت پیش 2,100,000
آنتن دیش میکروون 2sp 28.5dBi 5 ساعت پیش 1,260,000
آنتن دیش میکروون 2spx 28.5dBi 5 ساعت پیش 1,400,000
رادیو میکروون MW6026N 5 ساعت پیش 8,800,000
رادیو میکروون MW6000N 5 ساعت پیش 6,500,000
رادیو میکروون MW5000PRO 5 ساعت پیش 6,800,000
رادیو میکروون MW5023 5 ساعت پیش 6,500,000

آنتن و تجهیزات رادیویی لیگوویو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رادیو بی سیم لیگوویو LigoPTP 5-N RapidFire 5 ساعت پیش 28,000,000
رادیو بی سیم لیگوویو LigoPTP 5-N PRO 5 ساعت پیش 7,750,000
رادیو بی سیم لیگوویو LigoDLB Mach 5ac 5 ساعت پیش 5,170,000
رادیو بی سیم لیگوویو LigoDLB 5-90 5 ساعت پیش 1,600,000
رادیو بی سیم لیگوویو LigoDLB 5-90-17 ac 5 ساعت پیش 8,000,000
رادیو بی سیم لیگوویو LigoDLB PRO 5-90-20 ac 5 ساعت پیش 6,900,000
رادیو بی سیم لیگوویو LigoDLB 5-15 ac 5 ساعت پیش 2,500,000
رادیو بی سیم لیگوویو LigoDLB 5ac 5 ساعت پیش 7,000,000
رادیو بی سیم لیگوویو LigoDLB 5-20 ac 5 ساعت پیش 2,700,000

آنتن و تجهیزات رادیویی میموسا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رادیو بی سیم میموسا B5-Lite 5 ساعت پیش 4,500,000

آنتن و تجهیزات رادیویی کنبوتونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
آنتن بی سیم کنبوتونگ TDJ-5758P9Ax2 5 ساعت پیش 1,800,000
آنتن بی سیم کنبوتونگ TDJ-5758BKT-C 5 ساعت پیش 300,000
آنتن بی سیم کنبوتونگ TDJ-5758P6Ax2 5 ساعت پیش 950,000
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5800SPL9 5 ساعت پیش 1,570,000

کابل شبکه اشنایدر اکتاسی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه اشنایدر اکتاسی CAT6 FTP 305m 5 ساعت پیش 6,000

کابل شبکه میکروون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه میکروون CAT6 SFTP Outdoor 305m 5 ساعت پیش 3,200,000
کابل شبکه میکروون CAT5e SFTP Outdoor 305m 5 ساعت پیش 2,900,000
کابل شبکه میکروون CAT6 FTP Outdoor 305m 5 ساعت پیش 3,200,000

کابل شبکه یوبیکویتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه یوبیکویتی CAT5E SFTP 305m TC-CARRIER 5 ساعت پیش 3,000,000
کابل شبکه یوبیکویتی CAT5E STP 305m TC-PRO 5 ساعت پیش 900,000

کابل شبکه لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه لگراند CAT7 5 ساعت پیش 17,000
کابل شبکه لگراند CAT6 UTP 305m 032755 5 ساعت پیش 1,200,000

کابل شبکه اشنایدر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه اشنایدر اکتاسی CAT6 SFTP 500m 5 ساعت پیش 8,700,000

کابل شبکه نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه نگزنس CAT5e U/UTP 1000m N100.502-OE 5 ساعت پیش 3,000,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.617 5 ساعت پیش 4,000,000

کابل شبکه پلنت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت GT-802S 5 ساعت پیش 4,650,000

کابل شبکه میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل میکروتیک ACUFL 5 ساعت پیش 50,000
ماژول فیبر نوری میکروتیک S-85DLC05D 5 ساعت پیش 950,000

اکسس پوینت یوبیکویتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اکسس پوینت یوبیکویتی UniFi UAP-AC-M-PRO 5 ساعت پیش 5,700,000
اکسس پوینت یوبیکویتی یونیفای UAP-AC-LITE 5 ساعت پیش 3,000,000پرونکسو12
اکسس پوینت یوبیکویتی یونیفای UAP-AC 5 ساعت پیش 1,750,000
اکسس پوینت یوبیکویتی UniFi UAP-AC-PRO 5 ساعت پیش 5,100,000پرونکسو12
اکسس پوینت یوبیکویتی UniFi UAP-AC-M 5 ساعت پیش 3,200,000پرونکسو12
اکسس پوینت یوبیکویتی UniFi UAP‑nanoHD 5 ساعت پیش 6,200,000
اکسس پوینت یوبیکویتی یونیفای UAP-AC-LR 5 ساعت پیش 4,200,000پرونکسو12

اکسس پوینت میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اکسس پوینت میکروتیک RBOmniTikG-5HacD 5 ساعت پیش 5,200,000
اکسس پوینت میکروتیک RBcAP2nD 5 ساعت پیش 4,000,000
اکسس پوینت میکروتیک RB952Ui-5ac2nD-TC 5 ساعت پیش 2,000,000
اکسس پوینت میکروتیک RB962UiGS-5HacT2HnT 5 ساعت پیش 4,600,000
اکسس پوینت میکروتیک RB952Ui-5ac2nD 5 ساعت پیش 1,850,000
اکسس پوینت میکروتیک RB951-2n 5 ساعت پیش 1,850,000پارس ارتباط12
روتر وایرلس میکروتیک RB951G-2HnD 5 ساعت پیش 2,950,000پارس ارتباط12
اکسس پوینت میکروتیک RBwAPG-5HacT2HnD 5 ساعت پیش 3,000,000
اکسس پوینت میکروتیک wAP R 5 ساعت پیش 2,400,000
اکسس پوینت میکروتیک RBcAP2n 5 ساعت پیش 2,800,000

اکسس پوینت زایکسل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اکسس پوینت بی سیم زایکسل NWA-1100NH 5 ساعت پیش 850,000دلسا12
اکسس پوینت بی سیم زایکسل NWA1121-NI 5 ساعت پیش 770,000دلسا12
اکسس پوینت بی سیم زایکسل WAC-6553D-E 5 ساعت پیش 13,200,000دلسا12

سوئیچ شبکه یوبیکویتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه یوبیکویتی 24 پورت ES-24-250W 5 ساعت پیش 3,000,000
سوئیچ شبکه یوبیکویتی 16 پورت ES-16-150W 5 ساعت پیش 1,500,000
سوئیچ شبکه یوبیکویتی یونیفای 24 پورت US-24-500W 5 ساعت پیش 9,000,000
سوئیچ شبکه یوبیکویتی 24 پورت ES-24-500W 5 ساعت پیش 14,000,000پرونکسو12

سوئیچ شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF350-24MP 5 ساعت پیش 8,279,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 10 پورت SG350-10MP 5 ساعت پیش 3,500,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF350-24P 5 ساعت پیش 3,569,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 10 پورت SG350-10 5 ساعت پیش 5,000,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 28 پورت SG350-28 5 ساعت پیش 8,100,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF352-08P 5 ساعت پیش 2,219,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 52 پورت SG350-52 5 ساعت پیش 8,740,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 28 پورت SG350-28P 5 ساعت پیش 9,789,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF350-24 5 ساعت پیش 5,450,000پرونکسو36
سوئیچ فیبر نوری سیسکو 10 پورت SG350-10SFP 5 ساعت پیش 5,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 28 پورت SG350-28MP 5 ساعت پیش 10,850,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF352-08MP 5 ساعت پیش 5,100,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت SF350-48 5 ساعت پیش 5,000,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF110D-08 5 ساعت پیش 1,103,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF110-24-EU 5 ساعت پیش 1,250,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 28 پورت SG300-28 5 ساعت پیش 5,000,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه PoE سیسکو 28 پورت SG300-28PP 5 ساعت پیش 4,350,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه +PoE سیسکو 24 پورت SF300-24PP-K9-EU 5 ساعت پیش 3,659,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24PP 5 ساعت پیش 3,659,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF302-08PP 5 ساعت پیش 2,539,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 52 پورت SG300-52 5 ساعت پیش 5,699,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 10 پورت SG300-10SFP 5 ساعت پیش 3,649,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SG110D-08 5 ساعت پیش 605,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24 5 ساعت پیش 1,789,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF302-08 5 ساعت پیش 1,579,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF200-24 5 ساعت پیش 1,639,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 16 پورت SF110D-16HP 5 ساعت پیش 2,650,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG110-24 5 ساعت پیش 2,200,000پرونکسو36
سوئیچ شبکه سیسکو 16 پورت SG110-16 5 ساعت پیش 2,700,000پرونکسو36

سوئیچ شبکه میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ هوشمند میکروتیک CSS326-24G-2S+RM 5 ساعت پیش 5,500,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS328-24P-4SPlus RM 5 ساعت پیش 14,000,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS317-1G-16S+RM 5 ساعت پیش 12,000,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS326-24G-2S+RM 5 ساعت پیش 5,600,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS210-8G-2S Plus IN 5 ساعت پیش 3,000,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS112-8G-4S-IN 5 ساعت پیش 6,500,000
سوئیچ شبکه میکروتیک RB250GS 5 ساعت پیش 700,000پارس ارتباط12
سوئیچ روتر میکروتیک CRS109-8G-1S-2HnD-IN 5 ساعت پیش 4,400,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-RM 5 ساعت پیش 7,000,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-2HnD-IN 5 ساعت پیش 6,700,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS226-24G-2S Plus RM 5 ساعت پیش 6,500,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS226-24G-2S Plus IN 5 ساعت پیش 1,600,000

سوئیچ شبکه زایکسل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه زایکسل 24 پورت ES-3124 5 ساعت پیش 1,980,000دلسا12
سوئیچ شبکه زایکسل 12 پورت MGS3700-12C 5 ساعت پیش 2,530,000دلسا12
سوئیچ شبکه زایکسل 24 پورت MES-3728 5 ساعت پیش 2,640,000دلسا12

سوئیچ شبکه پلنت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه پلنت 24 پورت GSW-2401 5 ساعت پیش 1,700,000
سوئیچ شبکه پلنت 24 پورت FGSW-2620PVM 5 ساعت پیش 2,000,000
سوئیچ شبکه پلنت 8 پورت FSD-808HP 5 ساعت پیش 800,000

آداپتور شبکه یوبیکویتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
آداپتور شبکه یوبیکویتی POE-15-12W 5 ساعت پیش 40,000
آداپتور شبکه یوبیکویتی POE-24-24W 5 ساعت پیش 300,000

آداپتور شبکه میکروون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اینجکتور PoE شبکه میکروون 24 پورت MP-2424G3 5 ساعت پیش 6,500,000پارس ارتباط12

آداپتور شبکه میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اینجکتور PoE شبکه میکروتیک PoE 24V 2A 5 ساعت پیش 70,000
آداپتور شبکه میکروتیک PoE 24V 1A 5 ساعت پیش 40,000
اینجکتور PoE شبکه میکروتیک RBGPOE 5 ساعت پیش 210,000

مودم و روتر میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر میکروتیک CCR1009-7G-1C-PC 5 ساعت پیش 12,000,000
روتر میکروتیک RB960PGS-PB 5 ساعت پیش 5,000,000
روتر میکروتیک RB750Gr3 5 ساعت پیش 2,000,000
روتربرد میکروتیک RB953GS-5HnT-RP 5 ساعت پیش 1,000,000
روتر میکروتیک MT-6000GS 5 ساعت پیش 7,000,000
روتر میکروتیک CCR1072-1G-8S Plus 5 ساعت پیش 85,000,000
روتر میکروتیک CCR1009-8G-1S-1S Plus PC 5 ساعت پیش 17,000,000
روتر میکروتیک PowerBox 5 ساعت پیش 900,000
روتر بی سیم میکروتیک RB2011UiAS-2HnD-IN 5 ساعت پیش 4,600,000
روتر میکروتیک RB3011UiAS-RM 5 ساعت پیش 5,500,000پارس ارتباط12
روتربرد میکروتیک RB433AH 5 ساعت پیش 4,100,000
روتر بی سیم میکروتیک RB1100AHx2 5 ساعت پیش 8,700,000پارس ارتباط12
روتر میکروتیک RB750r2 5 ساعت پیش 1,200,000
روتربرد بی سیم میکروتیک RB912UAG-5HPnD 5 ساعت پیش 2,550,000
روتر وایرلس میکروتیک RB951Ui-2HnD 5 ساعت پیش 1,900,000
روتر میکروتیک RB1100Dx4 5 ساعت پیش 8,900,000
روتر میکروتیک RB2011UiAS-RM 5 ساعت پیش 3,200,000
روتر وایرلس میکروتیک hAP lite 5 ساعت پیش 880,000
کارت بی سیم روتربرد میکروتیک R2SHPn 5 ساعت پیش 600,000
کارت بی سیم روتربرد میکروتیک R11e-5HND 5 ساعت پیش 500,000
کارت بی سیم روتربرد میکروتیک R11e-2HND 5 ساعت پیش 500,000
کارت بی سیم روتربرد میکروتیک R11e-5HacD 5 ساعت پیش 500,000
روتر میکروتیک CCR10098G1SPC 5 ساعت پیش 6,000,000
روتر میکروتیک CCR1009-8G-1S-PC 5 ساعت پیش 12,000,000
روتر میکروتیک RB2011iLS-IN 5 ساعت پیش 1,000,000
روتر میکروتیک RB750Gr2 5 ساعت پیش 500,000
روتر میکروتیک RB750UPr2 5 ساعت پیش 1,150,000
باکس روتربرد میکروتیک CAOTU 5 ساعت پیش 300,000
روتر میکروتیک CCR1036-8G-2S Plus 5 ساعت پیش 40,000,000
روتر میکروتیک CCR1016-12S-1S Plus 5 ساعت پیش 19,000,000
روتر میکروتیک CCR1009-8G-1S 5 ساعت پیش 7,000,000
روتر میکروتیک CCR1036-8G-2S+EM 5 ساعت پیش 48,000,000
روتر میکروتیک CCR1016-12G 5 ساعت پیش 18,500,000
روتر میکروتیک CCR1036-12G-4S 5 ساعت پیش 41,000,000
روتر میکروتیک RB750GL 5 ساعت پیش 1,200,000
روتر میکروتیک CCR1036-12G-4S-EM 5 ساعت پیش 32,000,000
روتربرد میکروتیک RB41GL 5 ساعت پیش 800,000
روتر میکروتیک CCR1009-8G-1S-1S Plus 5 ساعت پیش 15,000,000
روتربرد میکروتیک RB45G 5 ساعت پیش 600,000
روتربرد بی سیم میکروتیک RB911G-5HPacD 5 ساعت پیش 1,000,000
روتربرد بی سیم میکروتیک RB911G-5HPnD 5 ساعت پیش 900,000
روتربرد بی سیم میکروتیک RB911G-2HPnD 5 ساعت پیش 800,000

مودم و روتر زایکسل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم یو اس بی 3G زایکسل WAH1004 5 ساعت پیش 400,000دلسا12
مودم روتر یو اس بی 3G زایکسل WAH3004 5 ساعت پیش 400,000دلسا12
مودم روتر بی سیم زایکسل NBG6816 5 ساعت پیش 2,900,000دلسا12
مودم روتر بی سیم زایکسل VMG1312-B10B 5 ساعت پیش 720,000دلسا12
مودم VDSL2/ADSL بی سیم زایکسل VMG5301-T20A 5 ساعت پیش 730,000دلسا12
مودم روتر بی سیم زایکسل NBG6716 5 ساعت پیش 1,300,000دلسا12
مودم روتر زایکسل P-650R-T1 V3 5 ساعت پیش 180,000دلسا12
مودم روتر زایکسل P-660RU-T1 V3 5 ساعت پیش 180,000دلسا1

مودم و روتر تی پی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم روتر +ADSL2 بی سیم تی پی لینک TD-W8961NB 5 ساعت پیش 520,000
مودم روتر +ADSL2 بی سیم تی پی لینک TD-W8961N V1 5 ساعت پیش 520,000
مودم روتر +ADSL2 بی سیم تی پی لینک TD-W8961ND 5 ساعت پیش 520,000
مودم روتر +ADSL2 بی سیم تی پی لینک TD-W8961N 5 ساعت پیش 520,000

مودم و روتر دی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم روتر +ADSL2 بی سیم دی لینک DSL-2740M 5 ساعت پیش 700,000ایزی12

پچ کورد شبکه لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد شبکه لگراند Cat6 SFTP 5m 051755 5 ساعت پیش 80,000
پچ کورد شبکه لگراند Cat6 SFTP 3m 051754 5 ساعت پیش 37,000
پچ کورد شبکه لگراند Cat6 SFTP 2m 051753 5 ساعت پیش 35,000
پچ کورد شبکه لگراند Cat6 SFTP 1m 051752 5 ساعت پیش 22,000

تجهیزات پسیو شبکه ام ام سی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
فریم پچ پنل ام ام سی 24 پورت 5 ساعت پیش 750,000

تجهیزات پسیو شبکه نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل تلفن نگزنس 50 پورت Cat3 5 ساعت پیش 550,000
کیستون شبکه نگزنس CAT6 UTP N420.660 5 ساعت پیش 17,000
کیستون نگزنس CAT6 UTP 5 ساعت پیش 35,000
پچ پنل فیبر نوری نگزنس N441.203 5 ساعت پیش 490,000

تجهیزات پسیو شبکه لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل لگراند CAT6 UTP 24 Port 033561 5 ساعت پیش 950,000
پچ پنل لگراند CAT6a SFTP 1U 24 Port 5 ساعت پیش 2,100,000

تجهیزات پسیو شبکه ایفاپل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بدنه و درب ترانکینگ 75x50 ایفاپل 16010CBR 5 ساعت پیش 600,000

تجهیزات پسیو شبکه اشنایدر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ترانک با درب یک تکه اشنایدر 80x50 80550 5 ساعت پیش 14,000
پارتیشن ترانک اشنایدر 100095 5 ساعت پیش 3,000

کارت شبکه زایکسل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت شبکه بی سیم زایکسل NWD6605 5 ساعت پیش 330,000دلسا12

تقویت کننده شبکه زایکسل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تقویت کننده بی سیم زایکسل WRE2205 V2 5 ساعت پیش 48,000دلسا12

خدمات شبکه بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
عیب یابی شبکه 5 ساعت پیش 200,000
راه اندازی Network load Balancing 5 ساعت پیش 300,000
نصب و راه اندازی مودم VDSL 5 ساعت پیش 100,000
راه اندازی شبکه 5 ساعت پیش 1,000,000
پشتیبانی شبکه 5 ساعت پیش 100,000
مدیریت کاربران شبکه و اینترنت 5 ساعت پیش 200,000

خدمات شبکه میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تعمیر رادیو وایرلس میکروتیک 5 ساعت پیش 200,000

خدمات شبکه یوبیکویتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تعمیر آنتن یوبیکویتی 5 ساعت پیش 400,000

خدمات دوربین مداربسته بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته 5 ساعت پیش 100,000
خدمات نرم افزاری دوربین مداربسته 5 ساعت پیش 200,000
راه اندازی مانیتورینگ دوربین مداربسته از راه دور 5 ساعت پیش 300,000

داکت کشی و ترانکینگ بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بستر سازی شبکه 5 ساعت پیش 2,000
داکت کشی و ترانکینگ 5 ساعت پیش 5,000

اجرای شبکه بی سیم و تجهیزات رادیویی بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
نصب و راه اندازی لینک مایکروویو 5 ساعت پیش 2,000,000
خدمات شبکه های بیسیم 5 ساعت پیش 500,000

خدمات کابل کشی شبکه بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
نصب و سربندی اتصالات مسی 5 ساعت پیش 30,000
کابل کشی مسی 5 ساعت پیش 2,000

کلید و پریز برق اشنایدر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پریز برق اشنایدر قرمز 21045 5 ساعت پیش 13,000

مدیا کانورتور پلنت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت FT-802 5 ساعت پیش 1,000,000
مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت GT-802 5 ساعت پیش 1,480,000
مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت FT-802S15 5 ساعت پیش 1,300,000

ماژول شبکه میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماژول فیبر نوری میکروتیک S-3553LC20D 5 ساعت پیش 700,000
ماژول فیبر نوری میکروتیک S+2332LC10D 5 ساعت پیش 1,300,000
ماژول فیبر نوری میکروتیک S-31DLC20D 5 ساعت پیش 750,000
ماژول شبکه میکروتیک S-RJ01 5 ساعت پیش 1,050,000
ماژول فیبر نوری میکروتیک SPlus85DLC03D 5 ساعت پیش 1,950,000

آخرین محصولات فروشگاه شبکه ارغوان

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال